Ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania?

emma-matthews-558684-unsplash

Emma Matthews

Składamy wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania, potem kierują nas na komisję lekarską i zastanawiamy się ile będziemy czekać na jakikolwiek odzew z ZUSu…

W przepisach prawa nie jest wprost wskazane, ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania. Czas oczekiwania zależy od wielu elementów poprzedzających wydanie decyzji przez ZUS.

Po złożeniu wniosku o wypłatę jednorazowego odszkodowania ZUS ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. Natomiast lekarz orzecznik nie ma żadnego ustawowego terminu na wydanie orzeczenia o wysokości uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczonemu zostaje doręczone orzeczenie, bowiem może on je zaskarżyć w terminie 14 dni. Dopiero po upływie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia ubezpieczonemu staje się ono prawomocne i można na jego podstawie orzekać już o wysokości o jednorazowego odszkodowania. Orzeczenie zostaje doręczona do ZUSu, który w ciągu 14 dni od otrzymania od otrzymania orzeczenia od lekarza orzecznika wydaje decyzje o wypłacie jednorazowego odszkodowania. Jeżeli po doręczeniu orzeczenia lekarza orzecznika ZUS ma obowiązek wyjaśnić jeszcze jakieś niezbędne okoliczności, termin 14 dniowy liczy się od dnia wyjaśnienia ostatniej z tych okoliczności.

Natomiast na wypłatę jednorazowego odszkodowania ZUS ma 30 dni od dnia wydania decyzji.

Podsumowując wydanie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania nie nastąpi szybciej niż po ok. 1,5 miesiąca od dnia złożenia wniosku…

 

 

 

 

Reklamy

Wypadek poza miejscem stałego wykonywania pracy

neonbrand-226753-unsplash

Neonbrand

Wielu „nie prawników” myśli, że wypadek przy pracy stanowi tylko wypadek, do którego doszło w miejscu stałego wykonywania pracy. Nic bardziej mylnego. Do tego błędnego wniosku może prowadzić prosta nazwa tej instytucji. Przepisy tym razem będą pozytywnym zaskoczeniem 🙂

Tak naprawdę zakres zdarzeń mogących zostać uznanymi za wypadek przy pracy jest bardzo szeroki. Z czego to wynika? Przede wszystkim w ustawowej definicji nie wskazano, aby wypadek musiał się zdarzyć w miejscu stałego wykonywania pracy. Co więcej, w ustawie nie zawarto żadnych ścisłych zapisów, które odnosiły by się do miejsca wykonywania pracy. Zdarzenie ma pozostać jedynie w związku z pracą, w jednej z następujących okoliczności:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż powyższe, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Podsumowując, co do zasady bez znaczenia pozostaje fakt gdzie miał miejsce wypadek przy pracy, jeżeli tylko zdarzenie to miało związek z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Jaki jest termin na zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy?

eric-rothermel-23788-unsplash

Eric Rothermel

Otrzymałam takie pytanie od czytelnika bloga: jaki jest termin na zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy?

Odpowiedź na to pytanie niestety nie znajduje się ani w kodeksie pracy, ani w ustawie wypadkowej. Jej namiastkę można odnaleźć dopiero w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z 2009 r. Zgodnie z § 2 rozporządzenia, pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

Czyli w przepisach nie określono zatem żadnego sztywnego terminu do zgłoszenia wypadku przy pracy, a co za tym idzie żadnych konsekwencji w przypadku zbędnego zwlekania. Pracownik może zgłosić wypadek w każdym czasie i nie wypływa to na kwestie wypłaty świadczeń i odszkodowań. „Niezwłocznie” oznacza po prostu jak najszybciej. Pracownik zwolniony jest z tego obowiązku, jeżeli stan zdrowia nie pozwala mu na przekazanie informacji.

Nie tylko pracownik uczestniczący w zdarzeniu jest zobowiązany do poinformowania przełożonego o wypadku. W kodeksie pracy nałożono na każdego pracownika obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Co więcej obowiązkiem jest również ostrzeżenie współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.

Dlaczego szybkie zgłoszenie wypadku jest takie ważne? Upływ czasu będzie utrudniał odtworzenie sytuacji wypadku i ustalenie jego okoliczności. Z tych powodów w interesie pracownika poszkodowanego w wypadku leży szybkie przekazanie informacji i wszczęcie procedur. Dbajmy o swoje interesy i zawiadamiajmy pracodawcę czym prędzej!