Wypadek pojazdem pracodawcy to wypadek przy pracy czy wypadek w drodze do/z pracy?

mark-cruz-330105-unsplash

Mark Cruz

Często zdarza się, że pracownicy dostają do dyspozycji auto. Czasami szefostwo organizuje komunikacje zbiorową dla pracowników. Wówczas pojawia się pytanie – czy wypadek takim pojazdem będzie wypadkiem przy pracy czy wypadkiem w drodze do/z pracy?

Zasadniczą kwestią będzie w jakim celu pracodawca oddał pracownikom do dyspozycji pojazd lub w jakim celu zorganizował komunikację zbiorową oraz kiedy doszło do wypadku komunikacyjnego.

Co do zasady, jeżeli nawet pracownicy podróżują oddanym do dyspozycji pojazdem lub komunikacją zbiorową i celem ich podróży jest miejsce ich zamieszkania to zdarzenie należy zakwalifikować jako wypadek w drodze do/z pracy. Nawet jeżeli po drodze pracownik przerywa podróż w celu np. zrobienia zakupów. Ustawodawca wskazał bowiem, że przerwa życiowo uzasadniona, której czas nie przekracza granic potrzeby nie wyklucza uznania zdarzenia za wypadek w drodze do/z pracy. Droga do domu nie musi być najkrótsza, jeżeli jest najdogodniejsza. 

Problem z kwalifikacją zdarzenia powstaje w przypadku podróży do miejsca wykonywania pracy czy siedziby pracodawcy. W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 marca 2014 r. (sygn. akt I PK 198/13): „Aby zdarzenie było wypadkiem przy pracy, pracownik w drodze (między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy) musi pozostawać w dyspozycji pracodawcy. Czas tego przejazdu musi być więc wliczany do czasu pracy pracownika, gdyż zgodnie z art. 128 k.p. jest to czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Za czas pracy uznawane są pewne okresy nieświadczenia pracy a polegające na dojazdach do (lub z) miejsca jej świadczenia. Wypadkiem przy pracy będzie więc tylko zdarzenie w drodze, gdy pracownik przemieszcza się z siedziby pracodawcy do miejsca świadczenia pracy (lub odwrotnie), a nie, gdy z domu jedzie bezpośrednio do miejsca świadczenia pracy lub z tego miejsca przemieszcza się bezpośrednio do domu (miejscowości, w której się on znajduje). W tym kontekście szczególne znaczenie ma odróżnienie, czy pracownik odbywał drogę z domu do pracy (z pracy do domu), czy też z siedziby pracodawcy do miejsca świadczenia pracy (z miejsca świadczenia pracy do siedziby pracodawcy). Przy czym przez siedzibę pracodawcy należy rozumieć konkretne miejsce, w którym znajduje się zakład pracy (jego wyodrębniona cześć), a nie miejscowość, w której się znajduje (por. art. 775 § 1 k.p.). Śmierć pracownika korzystającego z firmowego transportu, który zapewniał dowóz do siedziby przedsiębiorstwa, można uznać za wypadek przy pracy. Musi się to jednak wiązać z obowiązkiem stawienia się w zakładzie, np. w związku z rozliczeniem sprzętu lub zdaniem relacji z wykonanych czynności.”

Podsumowując, w każdym przypadku wypadek w trakcie podróży z/do domu pracownika będzie wypadkiem w drodze do/z pracy. Natomiast wypadek w trakcie podróży do/z miejsca wykonywania pracy lub siedziby pracodawcy może stanowić wypadek w drodze z/do pracy lub wypadek przy pracy i zależeć to będzie od celu w jakim pracownik się przemieszcza.