Mężczyźni częściej poszkodowanymi w wypadkach przy pracy z 2016 roku

guilherme-cunha-222318-unsplash

Guilherme Cunha

Komu częściej przytrafiają się wypadki przy pracy? Kobietom czy mężczyznom?

Mężczyźni stanowią aż 62,30 % wszystkich poszkodowanych w wypadkach przy pracy z 2016 roku. Udział kobiet w ogólnej liczbie poszkodowanych wynosi 37,7 % i w stosunku do roku 2015 zwiększył się o 0,4 %.

Nie sposób uznać, aby dominacja mężczyzn w tych statystykach wynikała z większego zatrudnienia mężczyzn. W 2015 roku udział kobiet i mężczyzn w rynku pracy był prawie równy (kobiety stanowiły 48,6 % zatrudnionych). Przyczyn należy raczej poszukiwać w rodzaju wykonywanej pracy. Mężczyźni częściej są zatrudniani w sektorach z największym odsetkiem wypadków przy pracy (np. górnictwo).

Najczęściej poszkodowanymi w wypadkach przy pracy są mężczyźni w wieku 25-34 lata. Na drugim miejscu znajdują się mężczyźni z przedziału wiekowego 34-44 lata. Mężczyźni najczęściej pracują na stanowiskach związanych szeroko pojętą obsługą maszyn, górnictwem i budownictwem.

W przypadku kobiet, grupę z największą ilością wypadków przy pracy stanowią kobiety w wieku 45–54 lata, których praca polega również na obsłudze maszyn. W grupie tej znajdują się także różnego rodzaju specjalistki oraz pomoce domowe i sprzątaczki.

Pracownicy w wieku 24-44 lata przodują w wypadkach powodujących ciężkie i lekkie uszczerbki na zdrowiu. Natomiast wypadki śmiertelne najczęściej dotyczą pracowników w wieku 45-54 lata.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html

Reklamy

Brak badań lekarskich a wypadek przy pracy

marcelo-leal-664865-unsplash

Marcelo Leal

Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na wstępne i okresowe badania lekarskie. Częstotliwość okresowych badań uzależniona jest od rodzaju pracy i środowiska, w którym ją świadczymy np. mikroklimatu, hałasu, pracy przy komputerze. Co ważne, pracodawca ma zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Pracodawcy grozi grzywna w kwocie od 1.000 zł do 30.000 zł za złamanie powyższego zakazu.

W praktyce często pracownicy wykonują pracę bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Pracodawca zapomina, że należy wysłać pracownika na badania lub odświeżyć badania pracownika. Jaki wpływ na ustalenie  wypadku przy pracy ma brak aktualnych badań pracownika? Czy okoliczność ta ma jakieś znaczenie?

W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 2015 r. (sygn. akt I PK 235/14) w następujący sposób: „Skoro za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy może być uznane dopuszczenie pracownika do pracy na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego (chociaż zawierającego błędną ocenę co do zdolności pracownika do pracy na określonym stanowisku pracy), to tym bardziej za taką przyczynę może być uznane dopuszczenie pracownika do pracy w ogóle bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. (…) Już samo naruszenie przez pracodawcę zakazu wynikającego z art. 229 § 4 k.p. może stanowić zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, nawet bez przeprowadzania szczegółowej oceny czy pracownik mógł – ze względu na stan zdrowia (ewentualne schorzenia samoistne) – pracę tę wykonywać. ”

Podsumowując, brak badań lekarskich pracownika, który wykonuje prace, będzie działać zawsze na korzyść pracownika przy ustalaniu okoliczności wypadku przy pracy. Nawet jeżeli pracodawca skierował pracownika na badania i pracownik nie wykonał jeszcze badań, pracodawca nie powinien dopuścić go do pracy. Jeżeli jednak za przyzwoleniem pracodawcy pracownik wykonuje prace bez ważnych badań, to brak badań może być uznany za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy.