W której branży jest najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy?

jezael-melgoza-326121-unsplash

Jazael Melgoza

Są prace mniej i bardziej niebezpieczne. Jak to wygląda w statystykach?

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wypadki przy pracy w 2016 r.” wynika, że najwięcej poszkodowanych w następstwie wypadków przy pracy wykonywało pracę w sektorze przetwórstwa przemysłowego. W tym sektorze najbardziej wypadkową branżą była produkcja artykułów spożywczych i produkcja artykułów metalowych, z wyłączeniem urządzeń i maszyn.

Drugim sektorem z największą liczbą poszkodowanych jest handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów, natomiast trzecim opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Warty uwagi wynik wystąpił w sekcji budownictwo, bowiem liczba pracujących w 2016 roku wzrosła o 4,7 %, a liczba poszkodowanych zmniejszyła się aż o 5,3 % w porównaniu do 2015 roku.

O walorze niebezpieczeństwa danego sektora świadczy jednak nie sama ilość poszkodowanych, a ilość poszkodowanych w stosunku do liczby osób pracujących. Do najbardziej niebezpiecznych sektorów należą:

  • dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja,
  • górnictwo i wydobywanie,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
  • przetwórstwo przemysłowe.

Tak jak wszystkie prace fizyczne nie budzą zdziwienia, tak sektor pomocy społecznej jest pewnym zaskoczeniem. Na czym mogłyby polegać te wypadki przy pracy? Może agresywni podopieczni? Czy czytelnicy mają jakieś korzyści?

 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html

Reklamy

Jednorazowe odszkodowanie dla rodziny zmarłego w wypadku przy pracy

mike-scheid-704840-unsplash

Mike Scheid

Wypadek przy pracy nosi miano śmiertelnego, jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku przy pracy, w związku z urazami powstałymi w tym wypadku. Rodzinie ubezpieczonego przysługuje wówczas jednorazowe odszkodowanie od ZUS.

Uprawnionymi członkami rodziny są:

– małżonek (chyba, że orzeczono sądownie separację),

– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej;

– rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Co najważniejsze, jednorazowe odszkodowanie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego niezależnie od stopnia przyczynienia się ubezpieczonego do spowodowania wypadku (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2003 r., sygn. akt II UK 194/02).