Wysokość odszkodowania dla rodziny za śmierć przy wypadku przy pracy

jace-afsoon-118900-unsplash

Jace & Afsoon

Wysokość jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny za śmierć ubezpieczonego na skutek wypadku przy pracy zależy od stopnia pokrewieństwa oraz ilości osób uprawnionych.

Jeżeli uprawniony jest tylko jeden członek rodziny przysługuje ono w wysokości:

–  18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko;

–  9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny (na krąg uprawnionych wskazywałam w tym wpisie).

Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie:

– małżonek i jedno lub więcej dzieci – 18-krotne przeciętne wynagrodzenie, zwiększone o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na każde dziecko, kwotę jednorazowego odszkodowania dzieli się w równych częściach między uprawnionych.

– dwoje lub więcej dzieci – 18-krotne przeciętne wynagrodzenie, zwiększone o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na drugie i każde następne dziecko, kwotę jednorazowego odszkodowania dzieli się w równych częściach między uprawnionych.

Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.

Natomiast gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, odszkodowanie to przysługuje w wysokości 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugiego i każdego następnego uprawnionego. Kwotę jednorazowego odszkodowania dzieli się w równych częściach między uprawnionych.

Gdy jeszcze za życia ubezpieczonego wypłacono mu jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu powstały na skutek tego samego wypadku, odszkodowanie dla rodziny pomniejsza się o tą już wcześniej wypłaconą kwotę.

 

Reklamy

Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

michael-jeffrey-609949-unsplash

Michael Jeffrey

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy? Czy są one winą pracownika czy pracodawcy?

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Wypadki przy pracy 2016 r.”. W raporcie GUS wskazał, że suma przyczyn jest większa od łącznej liczby wypadków, bowiem wypadek jest najczęściej wynikiem kilku przyczyn. Na 100 wydarzeń wypadkowych zarejestrowano 197,2 przyczyny.

Wyniki raportu nie są optymistyczne, ponieważ zgodnie z nimi to zachowanie pracowników jest najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy. Większość wypadków powoduje brak porządku na stanowisku pracy. Pracownikom trudniej w takich warunkach utrzymać kontrolę nad zagrożeniami i własnym zachowaniem. Aż 86,9 % przyczyn stanowiły przyczyny związane z organizacją pracy i kulturą bezpieczeństwa. Przyczyny te podzielono na następujące grupy:

  • nieprawidłowe zachowania pracownika (w tym niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, nieznajomość zagrożenia, niewłaściwe tempo pracy i brak doświadczenia),
  • niewłaściwa ogólna organizacja,
  • brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym,
  • nieużywanie sprzętu ochronnego,
  • niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika i jego zły stan psychofizyczny.

Niestety to właśnie nieprawidłowe zachowanie pracownika stanowi ponad połowę wszystkich przyczyn wypadków przy pracy.

Do wypadków najczęściej dochodzi podczas poruszania się oraz wykonywania pracy za pomocą rąk (transport ręczny, operowanie przedmiotami, prace narzędziami ręcznymi).

Na szczególną uwagę zasługuje wykonywanie pracy przy użyciu maszyn. Wypadki przy pracy z udziałem maszyn cechują się aż 228,7 przyczynami na 100 wypadków. Dochodzi do nich najczęściej podczas uruchamiania i zatrzymywania maszyn.

Czyli niestety to zachowanie pracownika jest najczęściej przyczyną wypadku przy pracy.

Proszę pamiętać, że gdy zachowanie pracownika jest wyłączną przyczyną to nie uzyska on świadczeń z ZUS!!!

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html