Przyczynienie ubezpieczonego do wypadku przy pracy a wysokość świadczeń

scott-blake-1143099-unsplash

Scott Blake

Często klienci pytają mi się czy im się cokolwiek należy bo oni przecież też przyczynili się do wypadku.

Tylko w dwóch sytuacjach ubezpieczony jest zupełnie pozbawiony prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wypadku przy pracy:

– gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

– gdy ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Natomiast jeżeli przyczynienie się ubezpieczonego do spowodowania wypadku nie wypełnia znamion powyższych sytuacji, przysługują mu prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Ok, ale czy przyczynienie pracownika nie spowoduje zmniejszenia świadczeń?

Przyczynienie co do zasady nie wpływa na wysokość świadczeń. ZUS nie miarkuje świadczeń w zależności od stopnia przyczynienia ubezpieczonego, bowiem świadczenia ustalane są w sposób zryczałtowany. Dla zobrazowania odsyłam do wpisu o wysokości jednorazowego odszkodowania oraz wysokości zasiłku chorobowego.

Przyczynienie będzie wpływać jednak na wysokość świadczeń wypłacanych z OC pracodawcy.

Wypadek przy pracy w pierwszym dniu pracy – czy otrzymam świadczenia?

mikito-tateisi-333584-unsplash

Mikito Tateisi

Czytelnik bloga zadał mi następujące pytanie: Czy otrzymam świadczenia jeżeli wypadek przy pracy wydarzył się w pierwszym dniu wykonywania pracy?

Odpowiedź brzmi: TAK 🙂

Ustawodawca zastrzegł w ustawie, że zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. W związku z tym znaczenie ma wyłącznie podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu w dniu wypadku przy pracy, a nie to ile dni już pracujemy.

Co więcej, w przypadku niezdolności do pracy powstałej na skutek wypadku przy pracy, zasiłek chorobowy przysługuje już od pierwszego dnia niezdolności.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której na podstawie odrębnych przepisów w okresie niezdolności do pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy. Znajduje to jednak rzadkie zastosowanie.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100 % kwoty będącej podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Jest to ukłon ustawodawcy w stronę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, bowiem w razie „zwykłej” niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80 % podstawy wymiaru.