Skład zespołu powypadkowego

pascal-swier-144672-unsplash

Pascal Swier

Przytrafia nam się wypadek i pracodawca mówi nam, że musi powołać zespół powypadkowy. Kto to jest? O co chodzi?

Jednym z obowiązków pracodawcy po uzyskaniu informacji o zaistnieniu wypadku przy pracy jest powołanie zespołu powypadkowego. To ten zespół, a nie bezpośrednio pracodawca zajmują się ustalaniem przyczyn i okoliczności wypadku. Przyjmując taką konstrukcję ustawodawca chciał zapewnić większą obiektywność w ocenie zdarzenia. Pracodawca mógłby bowiem dążyć do tego, żeby całą winą za wypadek obarczyć pracownika i tym samym chociażby zmniejszyć swoją odpowiedzialność.

W skład zespołu powypadkowego wchodzą dwie osoby: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Te nazwy na pewno nie mówią zbyt wiele o tym, kim są te osoby. Wyjaśniając:

  • Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. W przypadku braku kompetentnych pracowników pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu.
  • Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji bhp wchodzą m.in. przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

Czyli zarówno pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy co do zasady są również pracownikami zakładu. Ale co w sytuacji, gdy pracujemy w mniejszym zakładzie i nie ma wyznaczonych takich funkcji? Zamiast pracownika służby bhp w skład zespołu wchodzi specjalista spoza zakładu pracy, natomiast zamiast społecznego inspektora pracy do zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Natomiast z powodu zbyt małej liczby zatrudnionych nie jest możliwe utworzenie dwuosobowego zespołu powypadkowego, w skład zespołu wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.