Wysokość odszkodowania dla rodziny za śmierć przy wypadku przy pracy

jace-afsoon-118900-unsplash

Jace & Afsoon

Wysokość jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny za śmierć ubezpieczonego na skutek wypadku przy pracy zależy od stopnia pokrewieństwa oraz ilości osób uprawnionych.

Jeżeli uprawniony jest tylko jeden członek rodziny przysługuje ono w wysokości:

–  18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko;

–  9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny (na krąg uprawnionych wskazywałam w tym wpisie).

Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie:

– małżonek i jedno lub więcej dzieci – 18-krotne przeciętne wynagrodzenie, zwiększone o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na każde dziecko, kwotę jednorazowego odszkodowania dzieli się w równych częściach między uprawnionych.

– dwoje lub więcej dzieci – 18-krotne przeciętne wynagrodzenie, zwiększone o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na drugie i każde następne dziecko, kwotę jednorazowego odszkodowania dzieli się w równych częściach między uprawnionych.

Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.

Natomiast gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, odszkodowanie to przysługuje w wysokości 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugiego i każdego następnego uprawnionego. Kwotę jednorazowego odszkodowania dzieli się w równych częściach między uprawnionych.

Gdy jeszcze za życia ubezpieczonego wypłacono mu jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu powstały na skutek tego samego wypadku, odszkodowanie dla rodziny pomniejsza się o tą już wcześniej wypłaconą kwotę.

 

Reklamy

Jednorazowe odszkodowanie dla rodziny zmarłego w wypadku przy pracy

mike-scheid-704840-unsplash

Mike Scheid

Wypadek przy pracy nosi miano śmiertelnego, jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku przy pracy, w związku z urazami powstałymi w tym wypadku. Rodzinie ubezpieczonego przysługuje wówczas jednorazowe odszkodowanie od ZUS.

Uprawnionymi członkami rodziny są:

– małżonek (chyba, że orzeczono sądownie separację),

– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej;

– rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Co najważniejsze, jednorazowe odszkodowanie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego niezależnie od stopnia przyczynienia się ubezpieczonego do spowodowania wypadku (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2003 r., sygn. akt II UK 194/02).

Ile czasu ma ZUS na wypłatę jednorazowego odszkodowania?

aron-visuals-322314-unsplash

Aron Visuals

Jest to częste pytanie od klientów i czytelników bloga.

W przepisach prawa nie jest wprost wskazane, ile czasu ma ZUS na wypłatę jednorazowym odszkodowaniu. Czas oczekiwania zależy od wielu elementów poprzedzających wydanie decyzji przez ZUS.

Jak wygląda cała ta procedura?

Po złożeniu wniosku o wypłatę jednorazowego odszkodowania ZUS ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. Ubezpieczony idzie na komisję. Lekarz orzecznik nie ma żadnego ustawowego terminu na wydanie orzeczenia o wysokości uszczerbku na zdrowiu, ale w praktyce najczęściej robi to od razu na komisji. Następnie ubezpieczonemu zostaje doręczone orzeczenie, bowiem może on je zaskarżyć w terminie 14 dni. Dopiero po upływie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia ubezpieczonemu staje się ono prawomocne i można na jego podstawie dalej orzekać. Orzeczenie zostaje doręczona do ZUSu, który w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia od lekarza orzecznika wydaje decyzje o wypłacie jednorazowego odszkodowania. Jeżeli po doręczeniu orzeczenia lekarza orzecznika ZUS ma obowiązek wyjaśnić jeszcze jakieś niezbędne okoliczności, termin 14 dniowy liczy się od dnia wyjaśnienia ostatniej z tych okoliczności. Na wypłatę jednorazowego odszkodowania ZUS ma 30 dni od dnia wydania decyzji.

Wypłata jednorazowego odszkodowania nie nastąpi szybciej niż po ok. 2 miesiącach.

 

Kiedy można żądać dopłaty do jednorazowego odszkodowania?

money-pharmacy-1538319

Melissa Balkon 

Życie zna sytuacje, w których po poważnym urazie do końca życia co jakiś czas objawiają się jego konsekwencje. Co zrobić jeżeli jednorazowe odszkodowanie było wypłacone niedługo po urazie? Przecież nie obejmowało ono „zapłaty” za te późniejsze konsekwencje urazu. Czy możemy domagać się dopłaty? A jeżeli tak to ile razy i w jakim terminie?

Tutaj nasz ustawodawca nas pozytywnie zaskoczył. Ubezpieczony może żądać dopłaty do jednorazowego odszkodowania, jeżeli od dnia wydania decyzji o jednorazowym odszkodowaniu doszło do pogorszenia się stanu zdrowia, które ma związek z urazami powstałymi na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Każdy uraz ma swój charakterystyczny przebieg i z upływem czasu może się zwiększać. Jeżeli stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, wówczas za każdy dodatkowy % uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonemu przysługuje dodatkowe 20% przeciętnego wynagrodzenia.

Co prawda 10 punktów procentowych to całkiem dużo, ale zawsze lepiej taka opcja niż żadna.

Natomiast jeżeli w przypadku ponownych badań lekarz orzecznik ustali całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 14.158 zł).

Po raz kolejny dobra informacja – do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania pierwotnej decyzji. Fajnie, bo co roku jest ono wyższe 🙂 Gdy zatem ponownie orzeka się o uszczerbku po wypadku sprzed 10 lat, ma to duże znaczenie dla naszego portfela.

W ustawie nie sprecyzowano, jakie zmiany w stanie zdrowia można traktować jako pogorszenie się stanu zdrowia. Nie wskazano również okresu, w jakim ujawnić się muszą objawy pogorszenia się stanu zdrowia wpływające na zwiększenie stopnia oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. Przede wszystkim ustawodawca nie wskazał, czy dopłaty można żądać tylko raz czy kilka razy.

Można zatem stanąć na stanowisku, że nie jest to ograniczone ani ilościowo ani czasowo. O pogorszeniu zadecyduje lekarz orzecznik, z którym zawsze możemy się nie zgodzić i odwołać od jego decyzji.

Nadto kwestią sporną jest co obejmuje owo „pogorszenie stanu zdrowia”. Z analizy ustawy wynika, że chodzi wyłącznie o pogorszenie się ustalonych w pierwotnej decyzji urazów tzn. zwiększenie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tych samych tytułów (np. złamania ręki). Z pewnością nie ma możliwości w ramach tej procedury ustalenia stałego uszczerbku na zdrowiu w miejsce długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Kwestią sporną jest natomiast czy pogorszenie może też obejmować powstanie innych uszczerbków na skutek wadliwego funkcjonowania organu (np. wadliwie funkcjonujący narząd powoduje „zepsucie” innych organów i narządów).

 

Kiedy zgłosić się do ZUS po wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy?

brooke-lark-194254-unsplash

Brooke Lark

Z takim pytaniem spotykam się dość często. Wynika to z dość niekorzystnego zapisu w ustawie w tym zakresie. W ustawie wskazano, że wniosek o jednorazowe odszkodowanie można złożyć „po zakończeniu leczenia i rehabilitacji”. Niby wydaje się to dość logiczne, bo wysokość odszkodowania zależy m.in. od wysokości uszczerbku na zdrowiu, a o nim można definitywnie stwierdzić po zakończeniu leczenia. W praktyce ta regulacja natomiast przysparza wiele problemów.

Podstawowe pytanie nasuwa się samo. Co z pracownikami, którzy nigdy nie zakończą leczenia albo rehabilitacji po wypadku? Doskonałym przykładem będzie niedowład nogi jako następstwo wypadku przy pracy. W takiej sytuacji pracownik do końca życia będzie przecież rehabilitował kończynę, chociażby po to aby jej sprawność nie ulegała pogorszeniu.

Dokładnie taki przykład przedstawiłam pracownikowi instytucji ubezpieczeniowej. W odpowiedzi usłyszałam, że do wykazania zakończenia leczenia i rehabilitacji potrzeba złożyć druk N9, w którym lekarz prowadzący pracownika określa czy leczenie zostało zakończone oraz jakie są rokowania. Pracownik instytucji ubezpieczeniowej zasugerował mi, aby lekarz opisał w druku jak sprawy się mają tzn. że leczenie co do zasady jest zakończone ale rehabilitacja będzie całe życie. Wtedy ZUS może uwzględni taki wniosek i ruszy machinę pt. „jednorazowe odszkodowanie”.

Każdy chyba teraz pomyślał o tym, że przecież leczenie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza jak jesteśmy zmuszeni do korzystania z publicznej służby zdrowia. Czas oczekiwania na zakończenie leczenia, wydłuża czas oczekiwania na jednorazowe odszkodowanie. Chociaż roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy się nie przedawnia, te pieniądze przydałyby się pracownikowi właśnie w momencie leczenia. Podsumowując, w przypadku poważniejszych urazów od wypadku do wypłaty odszkodowania może minąć nawet kilka lat.

W ustawie co prawda przewidziano możliwość złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu i dopłatę do jednorazowego odszkodowania. Niezależnie od tego, aby nawet pierwszy raz uzyskać odszkodowanie rehabilitacja i leczenie musi być zakończone. Ale czy wniosek o ponowne ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu można składać w nieskończoność? Przepisy tego nie wyjaśniają.