Wypadek przy pracy na terenie obcego zakładu pracy

patrick-hendry-532214-unsplash

Patrick Hendry

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z odwiedzaniem kontrahentów czy po prostu pracą na terenie obcego zakładu pracy.

Kto jest wtedy odpowiedzialny za wszczęcie i przeprowadzenie procedur w związku z wypadkiem przy pracy? Pracodawca poszkodowanego pracownika czy pracodawca zakładu pracy, na ternie którego on przebywał?

Zespół powypadkowy powołuje pracodawca poszkodowanego. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek.

Pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek ma również inne obowiązki, w szczególności:

 • zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,
 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę poszkodowanego,
 • udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

Pracodawcy ci mogą się jednak dogadać, że procedurą ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku zajmie się pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek. Sporządzoną dokumentację powypadkową przekaże on pracodawcy poszkodowanego pracownika.

Protokół powypadkowy a karta wypadku

mikhail-pavstyuk-8436-unsplash

Mikhail Pavstyuk

Był wypadek musi być dokument.

Wiele osób myśli, że protokół powypadkowy i karta wypadku to synonimy. Chociaż dokumenty te tak naprawdę zawierają te same informacje, są wydawanie w innych sytuacjach.

Protokół powypadkowy jest sporządzany gdy poszkodowanym w wypadku przy pracy jest pracownik wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę. Natomiast karta wypadku jest sporządzana kiedy wypadkowi przy pracy uległa osoba podczas wykonywania czynności, na podstawie umowy w związku z którą uiszczania jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. Karta wypadku zostanie zatem sporządzona np. gdy wypadkowi ulegnie osoba pracująca na podstawie umowy zlecenie. Nadto karta wypadku jest sporządzania, kiedy miał miejsce wypadek w drodze do lub z pracy.

Poniżej prezentuje wykaz rodzajów wykonywanej pracy, co do których w przypadku wypadku przy pracy sporządza się kartę wypadku.

 • uprawianie sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;
 • wykonywanie odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • pełnienie mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;
 • odbywanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;
 • wykonywanie przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;
 • wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • wykonywanie pracy na podstawie umowy uaktywniającej,
 • współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywanie zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywanie przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;
 • odbywanie służby zastępczej;
 • nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających stypendium;
 • wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Protokół powypadkowy

ron-dyar-521350-unsplash

Ron Dyar

Z poprzedniego wpisu już wiemy, że zespół powypadkowy musi sporządzić protokół powypadkowy. Jest to bardzo ważny dokument, zawsze pilnujcie aby został sporządzony. Jest on podstawą do zgłaszania wszystkich roszczeń w związku z wypadkiem.

Po tym jak zespół powypadkowy ustali przyczyny i okoliczności wypadku, sporządza protokół powypadkowy według oficjalnego wzoru. Zespół na sporządzenie protokołu powypadkowego ma 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli na skutek uzasadnionych przeszkód lub trudności nie można sporządzić protokołu w terminie, zespół musi podać w jego treści przyczyny tego opóźnienia.

Każdy członek zespołu powypadkowego może złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien uzasadnić. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego, o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca.

Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Podkreślić trzeba, że poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego. Co więcej, poszkodowany ma również prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.

Jeżeli miał miejsce wypadek śmiertelny, zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika oraz poucza ich o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

W protokole może zostać ustalone, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku. Wówczas takie ustalenia wymagają szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia stanowiące integralną część protokołu powypadkowego.

Pracodawca ma 5 dni na zatwierdzenie protokołu powypadkowego. Termin ten liczony jest od dnia sporządzenia protokołu. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, sporządza w ciągu 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego pracownika

Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy.

Co robi zespół powypadkowy?

samuel-zeller-360588-unsplash

Samuel Zeller

Pracodawca powołał zespół powypadkowy po tym jak przytrafił nam się wypadek przy pracy. Co oni robi? Jakie są jego zadania?

Po uzyskaniu informacji o wypadku przy pracy pracodawca musi powołać zespół powypadkowy. Zadaniem zespołu jest niezwłoczne przystąpienie do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Do ich zadań należą w szczególności:

 • oględziny miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
 • jeżeli jest to konieczne, sporządzeniu szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku;
 • wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
 • zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku;
 • zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;
 • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku;
 • zakwalifikowanie wypadku zgodnie z jego definicją;
 • określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek;
 • wykorzystanie materiałów zebranych przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione.

Wyniki ustaleń przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy zespół powypadkowi prezentuje sporządzając tzw. protokół powypadkowy, zgodnie z oficjalnym wzorem. Zespół na sporządzenie protokołu powypadkowego ma 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli na skutek uzasadnionych przeszkód lub trudności nie można sporządzić protokołu w terminie, zespół musi podać w jego treści przyczyny tego opóźnienia.

Ostatnim obowiązkiem zespołu powypadkowego jest niezwłoczne doręczenie protokołu wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawcy w celu zatwierdzenia oraz zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem.

Ewentualnie, jeżeli pracownik zgłosi swoje zastrzeżenia, pracodawca może zobowiązać zespół powypadkowy do uzupełnienia czy poprawienia protokołu.

Kłamstwa w protokole powypadkowym

cytonn-photography-604680-unsplash

Cytonn Photography

Dostajemy od pracodawcy protokół powypadkowy a tam same kłamstwa. Czy możemy coś z tym zrobić? Ten dokument jest bardzo ważny, bowiem jest podstawą do wypłaty wszystkich świadczeń w związku z wypadkiem.

Zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego . Na oficjalnym wzorze, który należy stosować, w pkt 13 znajduje się zapis o zapoznaniu się przez pracownika lub członka jego rodziny z protokołem i miejsce na podpis oraz datę. Praktyka pokazała mi jednak, że i to pracodawca potrafi obejść. Na jednym z protokołów, z którym ostatnio miałam okazję się zapoznać, w punkcie tym widniało co prawda imię i nazwisko poszkodowanego, ale podpis był podpisem pracodawcy.

Poszkodowany oczywiście nie zgadzał się z protokołem, w treści którego został obarczony całą winą za wypadek. Oczywiście pracodawca który podpisał się w miejscu dla poszkodowanego, nie poinformował go również o możliwości wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Poszkodowany ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego. Te uwagi i zastrzeżenia stanowią integralną część protokołu. Następnie zespół przekazuje protokół wraz z załącznikami pracodawcy do zatwierdzenia. Jeżeli poszkodowany złożył uwagi lub zastrzeżenia pracodawca nie może zatwierdzić protokołu i musi zwrócić go zespołowi do wyjaśnienia i uzupełnienia. Zespół w ciągu 5 dni sporządza nowy protokół i wraz z protokołem wcześniej niezatwierdzonym przekazuje pracodawcy do ponownego zatwierdzenia. W rozporządzeniu nie ma jednak informacji, co się dzieje w sytuacji gdy protokół nadal jest błędny. Pracodawca nie powinien zatwierdzać wadliwego protokołu, być może całą procedurę ze zwrotem można powtarzać bez końca.

Na wzorze protokołu znajduje się jednak pouczenie, zgodnie z którym pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu. Pomimo braku regulacji w zakresie ponownych zwrotów protokołów, pracownik nie pozostaje bez możliwości jego zakwestionowania.