Brak informacji od pracodawcy o ryzyku zawodowym jako współprzyczyna wypadku przy pracy

lalo-758625-unsplash

Lalo

Ryzyko zawodowe – hasło znane wszystkim. Są zawody, których wykonywanie jest groźne dla zdrowia. Najlepszy przykład – górnik.

Z statystyk wynika jednak, że cały sektor przemysłu jest najbardziej niebezpieczny. Czasami możemy zdawać sobie z tego sprawę, a czasami nie. Taka zwykła nieskomplikowana linia produkcyjna na pierwszy rzut oka może wydawać się całkiem bezpieczna.

Co jeżeli podejmiemy taką pracę bo będziemy myśleć, że nie stwarza ona zagrożenia a nikt nie wyprowadzi nas z błędu? Czy jak dojdzie do wypadku możemy mówić o tym, że brak wiedzy był jego współprzyczyną?

W kodeksie pracy ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

W sytuacji spowodowania przez pracownika wypadku przy pracy poprzez naruszenie zasad ochrony przed zagrożeniami, należy zbadać czy pracodawca poinformował o tych zasadach a także o ryzyku zawodowym pracownika. Jeżeli pracodawca nie wywiązał się ze swojego obowiązku, nie będzie można pracownikowi przypisać wyłącznej winy w spowodowaniu wypadku. To natomiast pozwoli pracownikowi na zachowanie praw do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

 

Wypadek przy pracy a upojenie alkoholowe

sergio-alves-santos-651676-unsplash

Sergio Alves Santo

Alkohol a praca. Wiadomo, że to połączenie jest zakazane w każdym zawodzie.

Co ciekawe jednak, bycie pijanym w trakcie wypadku przy pracy nie przesądza jeszcze o utracie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Przepis, z którego pochopnie można wyciągać wniosek odwrotny brzmi następująco:

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Analizując powyższy zapis, szczególną uwagę trzeba zwrócić na wyrażenie „przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku”. Na początek zaznaczmy, że w praktyce rzadko przyczyna wypadku jest tylko jedna. Pijany pracownik musi znacznie przyczynić się do powstania wypadku przy pracy. „Znacznie” oznacza, że jego zachowanie jest tą przyczyną o większej sile sprawczej wypadku od innych przyczyn. Należy ustalić, że gdyby nie stan nietrzeźwości pracownika, do wypadku by nie doszło.

W związku z powyższym mając świadomość, że było się pijanym bądź odurzonym w momencie wypadku lepiej nie brać od razu całej winy za wypadek na siebie. Pozwólmy zbadać okoliczności wypadku, bowiem może się okazać że nietrzeźwość/odurzenie pracownika była tylko jedną z wielu składowych.

Konieczne będzie jednak poddanie się badaniom na ustalenie zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie gdy zażąda tego pracodawca. Jeżeli pracownik odmówi poddania się badaniu lub będzie zachowywał się w sposób uniemożliwiający ich przeprowadzenie utraci prawo do świadczeń. Ewentualnie pracownik może udowodnić, że istniały przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu i wtedy zachowa prawo do świadczeń. Jest to jednak już bardziej skomplikowane i ryzykowne. Koszty badania początkowo ponosi kierujący na badania, a ubezpieczony zwraca ten koszt tylko wtedy jak zostanie pozbawiony prawa do świadczeń.

 

Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

michael-jeffrey-609949-unsplash

Michael Jeffrey

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy? Czy są one winą pracownika czy pracodawcy?

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Wypadki przy pracy 2016 r.”. W raporcie GUS wskazał, że suma przyczyn jest większa od łącznej liczby wypadków, bowiem wypadek jest najczęściej wynikiem kilku przyczyn. Na 100 wydarzeń wypadkowych zarejestrowano 197,2 przyczyny.

Wyniki raportu nie są optymistyczne, ponieważ zgodnie z nimi to zachowanie pracowników jest najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy. Większość wypadków powoduje brak porządku na stanowisku pracy. Pracownikom trudniej w takich warunkach utrzymać kontrolę nad zagrożeniami i własnym zachowaniem. Aż 86,9 % przyczyn stanowiły przyczyny związane z organizacją pracy i kulturą bezpieczeństwa. Przyczyny te podzielono na następujące grupy:

  • nieprawidłowe zachowania pracownika (w tym niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, nieznajomość zagrożenia, niewłaściwe tempo pracy i brak doświadczenia),
  • niewłaściwa ogólna organizacja,
  • brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym,
  • nieużywanie sprzętu ochronnego,
  • niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika i jego zły stan psychofizyczny.

Niestety to właśnie nieprawidłowe zachowanie pracownika stanowi ponad połowę wszystkich przyczyn wypadków przy pracy.

Do wypadków najczęściej dochodzi podczas poruszania się oraz wykonywania pracy za pomocą rąk (transport ręczny, operowanie przedmiotami, prace narzędziami ręcznymi).

Na szczególną uwagę zasługuje wykonywanie pracy przy użyciu maszyn. Wypadki przy pracy z udziałem maszyn cechują się aż 228,7 przyczynami na 100 wypadków. Dochodzi do nich najczęściej podczas uruchamiania i zatrzymywania maszyn.

Czyli niestety to zachowanie pracownika jest najczęściej przyczyną wypadku przy pracy.

Proszę pamiętać, że gdy zachowanie pracownika jest wyłączną przyczyną to nie uzyska on świadczeń z ZUS!!!

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html