Ile czasu ma ZUS na wypłatę jednorazowego odszkodowania?

aron-visuals-322314-unsplash

Aron Visuals

Jest to częste pytanie od klientów i czytelników bloga.

W przepisach prawa nie jest wprost wskazane, ile czasu ma ZUS na wypłatę jednorazowym odszkodowaniu. Czas oczekiwania zależy od wielu elementów poprzedzających wydanie decyzji przez ZUS.

Jak wygląda cała ta procedura?

Po złożeniu wniosku o wypłatę jednorazowego odszkodowania ZUS ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. Ubezpieczony idzie na komisję. Lekarz orzecznik nie ma żadnego ustawowego terminu na wydanie orzeczenia o wysokości uszczerbku na zdrowiu, ale w praktyce najczęściej robi to od razu na komisji. Następnie ubezpieczonemu zostaje doręczone orzeczenie, bowiem może on je zaskarżyć w terminie 14 dni. Dopiero po upływie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia ubezpieczonemu staje się ono prawomocne i można na jego podstawie dalej orzekać. Orzeczenie zostaje doręczona do ZUSu, który w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia od lekarza orzecznika wydaje decyzje o wypłacie jednorazowego odszkodowania. Jeżeli po doręczeniu orzeczenia lekarza orzecznika ZUS ma obowiązek wyjaśnić jeszcze jakieś niezbędne okoliczności, termin 14 dniowy liczy się od dnia wyjaśnienia ostatniej z tych okoliczności. Na wypłatę jednorazowego odszkodowania ZUS ma 30 dni od dnia wydania decyzji.

Wypłata jednorazowego odszkodowania nie nastąpi szybciej niż po ok. 2 miesiącach.

 

Czy roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy ulega przedawnieniu?

rawpixel-552391-unsplash

Rawpixel

Pytanie to ma duże znaczenie, bo wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania można złożyć dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Wielu ubezpieczonych obawia się, że przewidziany jest jakiś termin na złożenie tego wniosku i z powodu długotrwałego leczenia pieniądze im po prostu przepadną.

W przepisach prawa nie znajduje się natomiast przepis, który wprost wskazywałby czy roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek ulega przedawnieniu. Niektórzy automatycznie wskazują na 2 lub 3 letni termin od dnia wypadku, wskazując na podobny charakter roszczenia do roszczeń odszkodowawczych z kodeksu cywilnego. Takie myślenie jest jednak błędne!

Roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek nie ulega przedawnieniu.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku  z dnia 8 sierpnia 2007 r. (sygn. akt II UK 23/07).

W przeciwnym razie możliwość złożenia wniosku dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji godziłaby w prawa ubezpieczonych.

Ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania?

emma-matthews-558684-unsplash

Emma Matthews

Składamy wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania, potem kierują nas na komisję lekarską i zastanawiamy się ile będziemy czekać na jakikolwiek odzew z ZUSu…

W przepisach prawa nie jest wprost wskazane, ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania. Czas oczekiwania zależy od wielu elementów poprzedzających wydanie decyzji przez ZUS.

Po złożeniu wniosku o wypłatę jednorazowego odszkodowania ZUS ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. Natomiast lekarz orzecznik nie ma żadnego ustawowego terminu na wydanie orzeczenia o wysokości uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczonemu zostaje doręczone orzeczenie, bowiem może on je zaskarżyć w terminie 14 dni. Dopiero po upływie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia ubezpieczonemu staje się ono prawomocne i można na jego podstawie orzekać już o wysokości o jednorazowego odszkodowania. Orzeczenie zostaje doręczona do ZUSu, który w ciągu 14 dni od otrzymania od otrzymania orzeczenia od lekarza orzecznika wydaje decyzje o wypłacie jednorazowego odszkodowania. Jeżeli po doręczeniu orzeczenia lekarza orzecznika ZUS ma obowiązek wyjaśnić jeszcze jakieś niezbędne okoliczności, termin 14 dniowy liczy się od dnia wyjaśnienia ostatniej z tych okoliczności.

Natomiast na wypłatę jednorazowego odszkodowania ZUS ma 30 dni od dnia wydania decyzji.

Podsumowując wydanie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania nie nastąpi szybciej niż po ok. 1,5 miesiąca od dnia złożenia wniosku…

 

 

 

 

Jaki jest termin na zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy?

eric-rothermel-23788-unsplash

Eric Rothermel

Otrzymałam takie pytanie od czytelnika bloga: jaki jest termin na zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy?

Odpowiedź na to pytanie niestety nie znajduje się ani w kodeksie pracy, ani w ustawie wypadkowej. Jej namiastkę można odnaleźć dopiero w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z 2009 r. Zgodnie z § 2 rozporządzenia, pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

Czyli w przepisach nie określono zatem żadnego sztywnego terminu do zgłoszenia wypadku przy pracy, a co za tym idzie żadnych konsekwencji w przypadku zbędnego zwlekania. Pracownik może zgłosić wypadek w każdym czasie i nie wypływa to na kwestie wypłaty świadczeń i odszkodowań. „Niezwłocznie” oznacza po prostu jak najszybciej. Pracownik zwolniony jest z tego obowiązku, jeżeli stan zdrowia nie pozwala mu na przekazanie informacji.

Nie tylko pracownik uczestniczący w zdarzeniu jest zobowiązany do poinformowania przełożonego o wypadku. W kodeksie pracy nałożono na każdego pracownika obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Co więcej obowiązkiem jest również ostrzeżenie współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.

Dlaczego szybkie zgłoszenie wypadku jest takie ważne? Upływ czasu będzie utrudniał odtworzenie sytuacji wypadku i ustalenie jego okoliczności. Z tych powodów w interesie pracownika poszkodowanego w wypadku leży szybkie przekazanie informacji i wszczęcie procedur. Dbajmy o swoje interesy i zawiadamiajmy pracodawcę czym prędzej!