Przyczynienie ubezpieczonego do wypadku przy pracy a wysokość świadczeń

scott-blake-1143099-unsplash

Scott Blake

Często klienci pytają mi się czy im się cokolwiek należy bo oni przecież też przyczynili się do wypadku.

Tylko w dwóch sytuacjach ubezpieczony jest zupełnie pozbawiony prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wypadku przy pracy:

– gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

– gdy ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Natomiast jeżeli przyczynienie się ubezpieczonego do spowodowania wypadku nie wypełnia znamion powyższych sytuacji, przysługują mu prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Ok, ale czy przyczynienie pracownika nie spowoduje zmniejszenia świadczeń?

Przyczynienie co do zasady nie wpływa na wysokość świadczeń. ZUS nie miarkuje świadczeń w zależności od stopnia przyczynienia ubezpieczonego, bowiem świadczenia ustalane są w sposób zryczałtowany. Dla zobrazowania odsyłam do wpisu o wysokości jednorazowego odszkodowania oraz wysokości zasiłku chorobowego.

Przyczynienie będzie wpływać jednak na wysokość świadczeń wypłacanych z OC pracodawcy.

Reklamy

Leworęczność a wysokość jednorazowego odszkodowania za uraz ręki podczas wypadku przy pracy

rawpixel-761493-unsplash

Rawpixel

Jesteś leworęczny? Koniecznie zgłoś to lekarzowi orzecznikowi podczas badania mającego na celu ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek wypadku przy pracy!

Wysokość jednorazowego odszkodowania zależy od dwóch czynników:

– wysokości uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego,

– wysokości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia.

Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonemu przysługuje 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. kwota ta wynosi 809 zł. Ustalając uszczerbek na zdrowiu lekarz orzecznik stosuje się do tabeli oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (można zapoznać się z nią pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022341974/O/D20021974.pdf)

W stosunku do kończyn górnych w tabeli rozróżniono rękę lewą oraz rękę prawą. Widełki procentowe dla ręki prawej są inne niż dla ręki lewej. Zawsze w stosunku do ręki prawej przewidziana jest możliwość orzeczenia większego procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Na końcu tabeli ustawodawca dodał jednak następujący zapis: Przy uszkodzeniach kończyn górnych u osób leworęcznych stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się według zasad przewidzianych w tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzenia ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej.

Zaledwie od 8 do 15 % społeczeństwa jest leworęczna. Takim zapisem ustawodawca wychodzi naprzeciw osobom leworęcznym, dla których złamanie lewej ręki jest porównywalne w skutkach do złamania ręki prawej przez osoby praworęczne.

Tytułem przykładu za złamanie kości ramiennej z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi – w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji kończyny lekarz orzecznik może orzec w przypadku ręki prawej od 5 % do 15 % uszczerbku, natomiast ręki lewej od 5 % do 10 % uszczerbku. Zgłoszenie lekarzowi orzecznikowi leworęczności pozwoli na zyskanie nawet 4.045 zł (5% x 809 zł)! Pamiętajmy o tym!

Wysokość zasiłku chorobowego przy wypadku przy pracy

michael-longmire-689531-unsplash

Michael Longmire

Niby każdy wie, ale tak nie do końca. To może wyjaśnię jak to jest z tym zasiłkiem chorobowym.

Wyróżniamy zasiłek chorobowy i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100 % podstawy wymiaru. Jest to ukłon ustawodawcy w stronę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, bowiem w razie „zwykłej” niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy (zwykły) w wysokości 80 % podstawy wymiaru.

Ale czym właściwie jest ta „podstawa wymiaru”? Kwestie ubezpieczenia społecznego są trudne dla zwykłego zjadacza chleba, a sprawy nie ułatwia fakt, że odpowiedzi na wiele pytań znajdują się w innych ustawach niż cały trzon danej instytucji. Tak jest również w tym przypadku.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik nie zdążył przepracować roku, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Za każdy jeden dzień niezdolności do pracy pracownik otrzyma jedną trzydziestą części wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Mówiąc prościej, ZUS ustala kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które otrzymaliśmy w ciągu ostatniego roku bądź dotychczasowego okresu pracy krótszego niż rok. Następnie kwotę tą dzieli na 30, a ją przemnaża przez ilość dni niezdolności do pracy pracownika. Wyliczona kwota stanowi zasiłek chorobowy do wypłaty.