Czy roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy ulega przedawnieniu?

rawpixel-552391-unsplash

Rawpixel

Pytanie to ma duże znaczenie, bo wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania można złożyć dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Wielu ubezpieczonych obawia się, że przewidziany jest jakiś termin na złożenie tego wniosku i z powodu długotrwałego leczenia pieniądze im po prostu przepadną.

W przepisach prawa nie znajduje się natomiast przepis, który wprost wskazywałby czy roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek ulega przedawnieniu. Niektórzy automatycznie wskazują na 2 lub 3 letni termin od dnia wypadku, wskazując na podobny charakter roszczenia do roszczeń odszkodowawczych z kodeksu cywilnego. Takie myślenie jest jednak błędne!

Roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek nie ulega przedawnieniu.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku  z dnia 8 sierpnia 2007 r. (sygn. akt II UK 23/07).

W przeciwnym razie możliwość złożenia wniosku dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji godziłaby w prawa ubezpieczonych.

Reklamy

Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

glenn-carstens-peters-190592-unsplash

Glenn Carstens 

Zdarzył się wypadek… i co teraz? Co musi zrobić pracodawca? Czego możemy od niego żądać? Jak skutecznie tego żądać?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę następujące obowiązki w związku z wypadkiem przy pracy:

  • podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie,
  • zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
  • zabezpieczenia miejsca wypadku (m.in. zatrzymać maszyny, nie przestawiać ich, nie dopuszczać osób niepowołanych do miejsca wypadku),
  • ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku poprzez powołanie zespołu powypadkowego,
  • zastosowania odpowiednich środki zapobiegające podobnym wypadkom,
  • niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy,
  • prowadzenia rejestru wypadków przy pracy,
  • przechowywania protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat,
  • systematycznego analizowania przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosowanie właściwych środków zapobiegawczych.

Pracodawca powinien wykonywać swoje obowiązki a pracownik może egzekwować od pracodawcy ich wykonania. Wielu czytelników pomyśli pewnie, że „łatwo powiedzieć”. Co możemy zrobić gdy pracodawca nas zbywa? Najlepiej skierować do niego pisemne wezwanie o np. ustalenie przyczyn wypadku. Ważne aby udokumentować nadanie przesyłki oraz jej doręczenie pracodawcy np. wysyłając list polecony. Gdy nasz szef nadal będzie oporny, niezbędne będzie zawiadomienie inspekcji pracy. Wiadomo nie jest to przyjemna sytuacja, ale co zrobić jeżeli inaczej nie da się zmusić szefostwa do działania? Moja praktyka pokazuje, że po wszczęciu kontroli przez inspekcję pracy nagle pracodawcy ochoczo zabieraj się do wywiązania ze swoich obowiązków.