Czy roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy ulega przedawnieniu?

rawpixel-552391-unsplash

Rawpixel

Pytanie to ma duże znaczenie, bo wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania można złożyć dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Wielu ubezpieczonych obawia się, że przewidziany jest jakiś termin na złożenie tego wniosku i z powodu długotrwałego leczenia pieniądze im po prostu przepadną.

W przepisach prawa nie znajduje się natomiast przepis, który wprost wskazywałby czy roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek ulega przedawnieniu. Niektórzy automatycznie wskazują na 2 lub 3 letni termin od dnia wypadku, wskazując na podobny charakter roszczenia do roszczeń odszkodowawczych z kodeksu cywilnego. Takie myślenie jest jednak błędne!

Roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek nie ulega przedawnieniu.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku  z dnia 8 sierpnia 2007 r. (sygn. akt II UK 23/07).

W przeciwnym razie możliwość złożenia wniosku dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji godziłaby w prawa ubezpieczonych.

Reklamy

Leworęczność a wysokość jednorazowego odszkodowania za uraz ręki podczas wypadku przy pracy

rawpixel-761493-unsplash

Rawpixel

Jesteś leworęczny? Koniecznie zgłoś to lekarzowi orzecznikowi podczas badania mającego na celu ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek wypadku przy pracy!

Wysokość jednorazowego odszkodowania zależy od dwóch czynników:

– wysokości uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego,

– wysokości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia.

Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonemu przysługuje 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. kwota ta wynosi 809 zł. Ustalając uszczerbek na zdrowiu lekarz orzecznik stosuje się do tabeli oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (można zapoznać się z nią pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022341974/O/D20021974.pdf)

W stosunku do kończyn górnych w tabeli rozróżniono rękę lewą oraz rękę prawą. Widełki procentowe dla ręki prawej są inne niż dla ręki lewej. Zawsze w stosunku do ręki prawej przewidziana jest możliwość orzeczenia większego procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Na końcu tabeli ustawodawca dodał jednak następujący zapis: Przy uszkodzeniach kończyn górnych u osób leworęcznych stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się według zasad przewidzianych w tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzenia ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej.

Zaledwie od 8 do 15 % społeczeństwa jest leworęczna. Takim zapisem ustawodawca wychodzi naprzeciw osobom leworęcznym, dla których złamanie lewej ręki jest porównywalne w skutkach do złamania ręki prawej przez osoby praworęczne.

Tytułem przykładu za złamanie kości ramiennej z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi – w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji kończyny lekarz orzecznik może orzec w przypadku ręki prawej od 5 % do 15 % uszczerbku, natomiast ręki lewej od 5 % do 10 % uszczerbku. Zgłoszenie lekarzowi orzecznikowi leworęczności pozwoli na zyskanie nawet 4.045 zł (5% x 809 zł)! Pamiętajmy o tym!

Ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania?

emma-matthews-558684-unsplash

Emma Matthews

Składamy wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania, potem kierują nas na komisję lekarską i zastanawiamy się ile będziemy czekać na jakikolwiek odzew z ZUSu…

W przepisach prawa nie jest wprost wskazane, ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania. Czas oczekiwania zależy od wielu elementów poprzedzających wydanie decyzji przez ZUS.

Po złożeniu wniosku o wypłatę jednorazowego odszkodowania ZUS ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. Natomiast lekarz orzecznik nie ma żadnego ustawowego terminu na wydanie orzeczenia o wysokości uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczonemu zostaje doręczone orzeczenie, bowiem może on je zaskarżyć w terminie 14 dni. Dopiero po upływie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia ubezpieczonemu staje się ono prawomocne i można na jego podstawie orzekać już o wysokości o jednorazowego odszkodowania. Orzeczenie zostaje doręczona do ZUSu, który w ciągu 14 dni od otrzymania od otrzymania orzeczenia od lekarza orzecznika wydaje decyzje o wypłacie jednorazowego odszkodowania. Jeżeli po doręczeniu orzeczenia lekarza orzecznika ZUS ma obowiązek wyjaśnić jeszcze jakieś niezbędne okoliczności, termin 14 dniowy liczy się od dnia wyjaśnienia ostatniej z tych okoliczności.

Natomiast na wypłatę jednorazowego odszkodowania ZUS ma 30 dni od dnia wydania decyzji.

Podsumowując wydanie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania nie nastąpi szybciej niż po ok. 1,5 miesiąca od dnia złożenia wniosku…

 

 

 

 

Wysokość zasiłku chorobowego przy wypadku przy pracy

michael-longmire-689531-unsplash

Michael Longmire

Niby każdy wie, ale tak nie do końca. To może wyjaśnię jak to jest z tym zasiłkiem chorobowym.

Wyróżniamy zasiłek chorobowy i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100 % podstawy wymiaru. Jest to ukłon ustawodawcy w stronę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, bowiem w razie „zwykłej” niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy (zwykły) w wysokości 80 % podstawy wymiaru.

Ale czym właściwie jest ta „podstawa wymiaru”? Kwestie ubezpieczenia społecznego są trudne dla zwykłego zjadacza chleba, a sprawy nie ułatwia fakt, że odpowiedzi na wiele pytań znajdują się w innych ustawach niż cały trzon danej instytucji. Tak jest również w tym przypadku.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik nie zdążył przepracować roku, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Za każdy jeden dzień niezdolności do pracy pracownik otrzyma jedną trzydziestą części wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Mówiąc prościej, ZUS ustala kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które otrzymaliśmy w ciągu ostatniego roku bądź dotychczasowego okresu pracy krótszego niż rok. Następnie kwotę tą dzieli na 30, a ją przemnaża przez ilość dni niezdolności do pracy pracownika. Wyliczona kwota stanowi zasiłek chorobowy do wypłaty.

Kiedy zgłosić się do ZUS po wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy?

brooke-lark-194254-unsplash

Brooke Lark

Z takim pytaniem spotykam się dość często. Wynika to z dość niekorzystnego zapisu w ustawie w tym zakresie. W ustawie wskazano, że wniosek o jednorazowe odszkodowanie można złożyć „po zakończeniu leczenia i rehabilitacji”. Niby wydaje się to dość logiczne, bo wysokość odszkodowania zależy m.in. od wysokości uszczerbku na zdrowiu, a o nim można definitywnie stwierdzić po zakończeniu leczenia. W praktyce ta regulacja natomiast przysparza wiele problemów.

Podstawowe pytanie nasuwa się samo. Co z pracownikami, którzy nigdy nie zakończą leczenia albo rehabilitacji po wypadku? Doskonałym przykładem będzie niedowład nogi jako następstwo wypadku przy pracy. W takiej sytuacji pracownik do końca życia będzie przecież rehabilitował kończynę, chociażby po to aby jej sprawność nie ulegała pogorszeniu.

Dokładnie taki przykład przedstawiłam pracownikowi instytucji ubezpieczeniowej. W odpowiedzi usłyszałam, że do wykazania zakończenia leczenia i rehabilitacji potrzeba złożyć druk N9, w którym lekarz prowadzący pracownika określa czy leczenie zostało zakończone oraz jakie są rokowania. Pracownik instytucji ubezpieczeniowej zasugerował mi, aby lekarz opisał w druku jak sprawy się mają tzn. że leczenie co do zasady jest zakończone ale rehabilitacja będzie całe życie. Wtedy ZUS może uwzględni taki wniosek i ruszy machinę pt. „jednorazowe odszkodowanie”.

Każdy chyba teraz pomyślał o tym, że przecież leczenie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza jak jesteśmy zmuszeni do korzystania z publicznej służby zdrowia. Czas oczekiwania na zakończenie leczenia, wydłuża czas oczekiwania na jednorazowe odszkodowanie. Chociaż roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy się nie przedawnia, te pieniądze przydałyby się pracownikowi właśnie w momencie leczenia. Podsumowując, w przypadku poważniejszych urazów od wypadku do wypłaty odszkodowania może minąć nawet kilka lat.

W ustawie co prawda przewidziano możliwość złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu i dopłatę do jednorazowego odszkodowania. Niezależnie od tego, aby nawet pierwszy raz uzyskać odszkodowanie rehabilitacja i leczenie musi być zakończone. Ale czy wniosek o ponowne ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu można składać w nieskończoność? Przepisy tego nie wyjaśniają.